تنظیم و کالیبراسیون ECU

Relay و کلید

کلید قطعه ای‌ست که با باز و بسته شدن مسیر جریان الکتریکی را برقرار یا قطع می‌کند. کلید normally close : کلیدی که در حالت

ادامه مطلب »
تنظیم و کالیبراسیون ECU

تئوری جرقه Ignition قسمت اول

سرعت پیشروی شعله در جبهه احتراق: زمانی که یک سوخت یا مخلوطی از سوخت و هوای فشرده شده را مشتعل می‌کنیم، از زمانی که شعله

ادامه مطلب »
تنظیم و کالیبراسیون ECU

Load

نیرویی که بر موتور خودرو توسط محیط پیرامون (اصطکاک با سطح زمین و هوا، شیب، نیروی اینرسی وزن و …) وارد می‌شود. مثلا در هنگام

ادامه مطلب »
تنظیم و کالیبراسیون ECU

مکان پیستون

هر یک دور موتور ۳۶۰ درجه است. دور موتور دور کامل چرخ میل لنگ در دقیقه است RPM=round per minute برای مثال دور موتور 1000

ادامه مطلب »
تنظیم و کالیبراسیون ECU

AFR نسبت هوا به سوخت

هر سوخت برای سوختن کامل یک نسبت استوکیومتری با هوا دارد. نسبت استوکیومتری نسبتی ست که یک واحد جرم سوخت با چند واحد جرم هوا

ادامه مطلب »