مکان پیستون

هر یک دور موتور ۳۶۰ درجه است. دور موتور دور کامل چرخ میل لنگ در دقیقه است RPM=round per minute برای مثال دور موتور 1000 rpm یعنی ۱۰۰۰ دور چرخش موتور در یک دقیقه.

سیکل کاری موتور: هر سیلندر در ۷۲۰ درجه یک کار کامل را انجام می‌دهد یعنی دو دور گردش موتور،‌ بنابراین زمانی که دور موتور 1000 rpm باشد یک سیلندر ۵۰۰ بار کار در دقیقه انجام داده است.

سیکل مکش intake: در این سیکل پیستون از بالاترین نقطه کورس حرکتی خود به پایین ترین نقطه حرکت می‌کند و هوا و سوخت را مکش می‌کند.

سیکل تراکم Compression: در این سیکل پیستون از پایین ترین نقطه کورس حرکتی خود به بالاترین نقطه جرکت می‌کند و مخلوط سوخت و هوا را متراکم می‌کند.

سیکل احتراق یا انجام کار power: مخلوط سوخت و هوای متراکم شده در اثر جرقه شمع محترق شده و از بالاترین نقطه کورس حرکتی به پایین ترین نقطه می رود.

سیکل تخلیه Exhaust: در این سیکل پیستون با حرکت از پایین ترین نقطه کورس حرکتی به بالاترین نقطه گاز حاصل از احتراق را از موتور خارج می‌کند.

TDC نقطه مرگ بالا Top Dead Center: بالاترین نقطه حرکت پیستون که بعد از سیکل تخلیه یا تراکم توقف می کند و جهتی ندارد

BDC نقطه مرگ پایینBottom Dead Center : پایین ترین نقطه حرکت پیستون که بعد از سیکل کار یا سیکل مکش توقف می کند و جهتی ندارد

ATDC (After Top Dead Center):

زمانی که پیستون از TDC در حال حرکت به سمت پایین و به نیمه سیلندر نرسیده باشد، یعنی ۹۰ درجه حرکت میل لنگ بعد از TDC

BBDC (Before Bottom Dead Center):

زمانی که پیستون از نیمه سیلندر گذشته باشد و در حال حرکت به سمت پایین قبل از BDC ست، یعنی ۹۰ درجه حرکت قبل از  BDC

ABDC (After Bottom Dead Center):

زمانی که پیستون از BDC در حال حرکت به سمت بالا و به نیمه سیلندر نرسیده باشد، یعنی ۹۰ درجه حرکت میل لنگ بعد از BDC

BTDC (Before Top Dead Center):

زمانی که پیستون از در حال به سمت بالاست و از نیمه سیلندر گذشته و قبل از رسیدن به TDC ست یعنی ۹۰ درجه حرکت میل لنگ قبل از TDC

برای مشاهده ادامه درس به لینک زیر مراجعه کنید: